Algemene voorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28 juni 2023

Wij hebben super veel zin om samen met jou aan de slag te gaan. Voor de start is het wel nodig om enkele afspraken met elkaar te maken en bepaalde zaken goed te regelen. Dat doen wij in deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op al onze overeenkomsten. Lekker duidelijk! Wil je iets weten over jouw verplichtingen, de wijze waarop wij onze programma’s uitvoeren of de voorwaarden van betaling? Dat vind je hierin terug.

Algemene voorwaarden

Definities

Wij, we, ons: Intermijn,  kantoorhoudende te (3511 NX) Utrecht aan het adres Oudegracht nr. 294, ingeschreven in het  Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66635462.

Jij, jou, je: Dat ben jij, de ouders/verzorgers van een  deelnemer, de deelnemer zelf of in sommige gevallen het bedrijf dat je  vertegenwoordigt, waar wij een Overeenkomst mee sluiten of aan wie wij een  offerte toesturen.

Overeenkomst: Dat wat wij mondeling of schriftelijk met  elkaar overeenkomen en elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. Hieronder  valt ook alles wat aan deze Overeenkomst voorafgaat.

1. Wanneer gelden deze voorwaarden?

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die wij de deur uit doen en op alles wat wij en jij, samen, overeenkomen.
1.2 De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Mocht jij zelf dus inkoop-of andere voorwaarden hanteren, dan zijn deze niet van toepassing op de Overeenkomst.
1.3 Afwijkingen of aanvullingen op deze/onze algemene voorwaarden kunnen natuurlijk altijd, maar die zijn alleenvan toepassing als wij hierop schriftelijk akkoord hebben gegeven en alleen op het gedeelte van de Overeenkomst waarvoor dit akkoord is gegeven.
1.4 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wij zullen dan samen met jou een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.
1.5 Als wij van jou niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat wij het recht zouden verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes

2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij we je in de offerte vragen om vóór een bepaalde datum te reageren. Jij zit dus nergens aan vast, maar wij ook niet. De voorwaarden van de offerte kunnen, wanneer nodig, nog worden gewijzigd. Aan de offerte kan je geen dus geen rechten ontlenen. Als de aangeboden producten of diensten niet meer beschikbaar zijn, dan komt de offerte te vervallen.
2.2 Wij kunnen niet aan een uitgebrachte offerte worden gehouden als de offerte een vergissing of verschrijving bevat, die voor jou kenbaar is of behoort te zijn.
2.3 Onze aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.4 Alle geoffreerde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij we schriftelijk anders aangeven.

3. Overeenkomst

3.1 EenOvereenkomst komt alleen tot stand als jij een offerte of aanbod van onsongewijzigd accepteert, het inschrijfformulier ingevuld aan ons retourneert, wij een Overeenkomst schriftelijk bevestigen, of wij al geheel of gedeeltelijk aa nde Overeenkomst uitvoering hebben gegeven.
3.2 Afspraken, toezeggingen of wijzigingen in de Overeenkomst die door (of namens) ons ná het aangaan van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn alleen bindend als deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, of als we al begonnen zijn aan de uitvoering ervan.
3.3 Aan het einde van de maand komen wij niet graag voor verrassingen te staan. En omdat we graag zeker willen weten dat we allebei onze afspraken kunnen nakomen vragen we soms om een aanbetaling op onze factuur, voordat we starten met het uitvoeren van de werkzaamheden.

4. Wat we van jou verwachten

4.1 Jij zorgt dat alle benodigde gegevens, waarvan wij hebben aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct entijdig uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, of waarvan jij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden, op tijd en in de juiste vorm, aan ons worden aangeleverd.
4.2 Als jij een Overeenkomst met ons afsluit maar iemand anders het programma gaat volgen, dan vragen wij aan jou om de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden die voor deelnemers gelden aan hem/haar door te leggen. Jij bent en blijft verantwoordelijk voor de naleving van deze voorwaarden door jouzelf en/of de deelnemers.
4.3 Natuurlijk kan het voorkomen dat sommige gegevens net wat langer op zich laten wachten dan gewenst, of jij nog niet aan alle verplichtingen uit dit artikel hebt voldaan. In dat geval mogen wij de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen totdat we over alle benodigde informatie beschikken. Eventuele kosten die we hierdoor maken, worden op basis van nacalculatie aan jou doorberekend. 

5. Deelname aan een programma

5.1 Alle programma’s worden gegeven onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Als er te weinig inschrijvingen zijn kunnen wij ervoor kiezen het programma niet op die dag te laten starten.
5.2 Als een derde (bijvoorbeeld een ouder/verzorger) de opleidingskosten (gedeeltelijk)aan ons betaalt dan vragen wij of deze persoon de inschrijving ook meeondertekent.
5.3 Een inschrijving geldt voor één persoon en is persoonsgebonden, tenzij wij iets anders vermelden.
5.4 De programma’s die wij aanbieden zijn groepsprogramma’s. Naast de begeleiding die een deelnemer van ons krijgt blijkt uit de praktijk dat de groepsdynamiek een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van deelnemers. Na de start van een programma worden er (in beginsel) geen nieuwe deelnemers aan de groep toegevoegd. Aan de andere kant verwachten we ook dat deelnemers het groepsprogramma volledig afmaken. 5.5 Als een onderdeel van het programma (op locatie) niet door kan gaan, bijvoorbeeld door ziekte van de begeleider, dan kan het programma ook op afstand (zelfstandig)gevolgd worden. Waar nodig wordt er dan afstand begeleiding geboden.
5.6 Wij bieden geen garantie voor de inhoud en/of het resultaat van het volgen van onze programma’s. Om deelnemers zo goed mogelijk te kunnen begeleiden zijn wij afhankelijk van hun inzet en medewerking.
5.7 Wij hebben het recht om deelnemers te schorsen of weg te sturen bij bijeenkomsten als er sprake is van ongewenst gedrag. Onder ongewenst verdrag wordt in ieder geval verstaan bedreigingen en gedrag waar andere deelnemers of de begeleider last van heeft. Ook andere situaties kunnen hieronder vallen bijvoorbeeld als eendeelnemer onder invloed is van drugs of tijdens een bijeenkomst door iemand anders heen blijft praten. Of er sprake is van ongewenst gedrag is ter beoordeling van ons.

6. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1 Wij doen ons werk graag goed. Je mag er dan ook vanuit gaan dat wij de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Onze verplichting betreft een inspanningsverplichting.
6.2 De opzet van een programma bepalen wij en bestaat vaak uit verschillende onderdelen, zoals individuele opdrachten en ook groepsopdrachten of luisteren naar een inspirerende gastspreker.
6.3 Het kan gebeuren dat de precieze opzet of inhoud van het programma wat anders is dan wij eerder hebben aangegeven. Wij hebben namelijk de vrijheid om begeleider te vervangen, de locatie te wijzigen of de inhoud van het programma aan te passen.
6.4 Het is ons streven om de opgegeven termijnen altijd te halen. Toch zijn deze opgegeven termijnen indicatief en geen fatale termijnen. Als een termijn wordt overschreden, dan ontvangen wij graag een schriftelijk bericht met een tweede kans van je.
6.5 Wij bepalen de wijze waarop en door wie de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
6.6 Als wij, samen met jou, na het sluiten van de Overeenkomst erachter komen dat het nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen wij in overleg met jou de Overeenkomst aanpassen.

7. Als wij de Overeenkomst willen uitstellen of beëindigen

7.1 Deze Overeenkomst mag in sommige gevallen door ons opgeschort of ontbonden worden. In dat geval betalen wij geen schadevergoeding. Dat doen we natuurlijk niet zomaar, maar het kan alleen voorkomen wanneer:
- jij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet helemaal, of niet op tijd nakomt; of
- wij bang zijn dat jij de verplichtingen niet zal nakomen door omstandigheden die ontstaan zijn na het sluiten van de Overeenkomst; of
- door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons gevraagd kan worden om de Overeenkomst na te komen; of
- jij ongewenst (hinderlijk) verdrag vertoont.
In alle hiervoor omschreven situaties ben jij wél tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor eventuele schade die bij ons direct of indirect is ontstaan.
7.2 Wij mogen een Overeenkomst, of een wijziging daarin, altijd weigeren of beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met wet- of regelgeving, of als de Overeenkomst of de wijzing daarin naar onze mening schade kan toebrengen aan onze goede naam of reputatie.
7.3 Als onze Overeenkomst wordt ontbonden, dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen.

8. Als jij de overeenkomst wil annuleren

8.1 In andere gevallen dan genoemd in artikel 7 is annuleren alleen mogelijk als wij dit allebei goed vinden.
8.2 Als jij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijke annuleert, kunnen wij de volgende kosten in rekening te brengen:
−  Bij annulering langer dan 7 dagen vóór start van een programma: 50% van de totale overeengekomen kosten;
−  Bij annulering van 7 dagen of korter voor aanvang van een programma: 100% van de totale overeengekomen kosten.
Na start van een programma is het niet meer mogelijk om te annuleren. Vanwege de groepsdynamiek en opbouw van de programma’s is het niet mogelijk dat jij tussentijds vervangen wordt of dat er een nieuwe deelnemer instroomt.
8.3 Als je wilt annuleren kan je dit aan ons laten weten via info@termijn.nl.
8.4 Als annuleringsdatum geldt de datum en het tijdstip waarop wij jouw annulering per e-mail hebben ontvangen.
8.5 De gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum worden vastgesteld op basis van onze administratie.

9. Overmacht

9.1 In het geval van overmacht kunnen wij de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen. Dit kun je terugvinden in artikel6:75 BW.
9.2 Naast de informatie uit bovenstaand artikel verstaan we onder overmacht: alle oorzaken van buitenaf, voorzien of onvoorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Enkele voorbeelden in normale taal: werkstakingen in ons bedrijf of dat van derden, als wij bepaalde diensten te laat geleverd krijgen of een algemene elektronische of internetstoring.
9.3 Onder overmacht valt ook de situatie dat het door COVID-19 of een andere omstandigheid niet mogelijk of verstandig is de Overeenkomst uit te voeren. Zo kan het voorkomen dat er sprake is van een (gedeeltelijke) lock down, het reizen naar een locatie niet mogelijk is of dat groepsvorming niet is toegestaan.
9.4 Wij mogen onze verplichtingen uitstellen tijdens de periode van overmacht. Als deze periode langer dan drie maanden duurt mogen we allebei de Overeenkomst ontbinden, zonder betaling van enige schade, tenzij de situatie wordt veroorzaakt door een situatie als bedoeld in artikel 9.3.
9.5 Als wij al een deel van onze verplichtingen zijn nagekomen wanneer de overmacht intreedt, dan mogen wij deze alvast in rekening brengen. Je bent dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een aparte overeenkomst is.

10. Vergoedingen en betaling

10.1 Betaling moet steeds plaats vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Een deel van de vergoeding is altijd bij vooruitbetaling verschuldigd. Wij hebben de volgende betaaltermijnen
- 30%van de overeengekomen vergoeding is bij inschrijving van een programma verschuldigd;
- 70%van de overeengekomen vergoeding is bij de start van een programma verschuldigd.
10.2 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, is ieder van jullie hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur.
10.3 Als er sprake is van bijkomende kosten, dan zullen deze kosten op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.
10.4 Als je niet of niet op tijd betaalt, dan zullen we jou hier eerst op wijzen en nog een termijnvan 14 dagen geven om alsnog te betalen. Mocht er dan nog niet betaald zijn, ben jij de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die moeten maken om jou te laten betalen, zullen dan ook in rekening worden gebracht.
10.5 Als wij een betaling van jou ontvangen dan brengen wij deze eerst in mindering op de kosten, daarna in mindering op de rente en dan pas in mindering op de openstaande hoofdsom. Betalingen die je doet worden steeds gebruikt om de oudste openstaande vordering weg te strepen.
10.6 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of andere bezwaren schorten jouw betalingsverplichting niet op en jij kan geen vorderingen verrekenen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot wat er in deze algemene voorwaarden is geregeld.
11.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat:
- als jij onjuiste of onvolledige gegevens aan ons geeft;
- door de aanschaf van vervangende goederen of diensten;
- door omstandigheden die buiten onze macht liggen.
11.3 Als jij deelneemt aan een programma van ons, dan doe je dit altijd op eigen risico.Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die jij lijdt doordeelname. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
11.4 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekering uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot maximaal het aan jou gefactureerde bedrag voor het programma dat jij volgt en waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.5 Als aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan geldt dat alleen voor directe schade.Directe schade bestaat uit (1) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om onze gebrekkige prestatie op te lossen, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden, en (3) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. Je moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade.
11.6 Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
11.7 De beperkingen van onze aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als wij de schade hebben veroorzaakt met opzet of grove schuld.

12. Vrijwaring

12.1 Wij ,en de mensen die wij inschakelen, worden door jou gevrijwaard voor eventuele aansprakelijkheid ten opzichte van derden die schade lijden door de uitvoering van onze werkzaamheden.
12.2 Jij garandeert aan ons dat de informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden vrij zijn van virussen en defecten, en vrijwaart ons voor eventuele schade die is ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden.

13. Intellectuele eigendom

13.1 Wij behouden ons de rechten en bevoegdheden voor die aan ons toekomen op grond van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten. Wij behouden daarom alle rechten op de door ons gemaakte plannen, documenten, trainingen, programma’s, lesmateriaal afbeeldingen, tekeningen, animaties, websites, video’s en/of hierop betrekking hebben de informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Voor zover een dergelijk intellectueel eigendomsrecht alleen verkregen kan worden door een depot of registratie, zijn alleen wij daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
13.2 Het is niet toegestaan om op de in lid1 genoemde materialen te kopiëren of op een andere manier te vermenigvuldigen zonder onze schriftelijke toestemming. Onrechtmatig verspreiden van onze materialen worden beboet per overtreding. Voor bedrijven en scholen geldt een boete van € 10.000,00 per overtreding. Voor deelnemers geldt een boete van € 5.000,00 voor iedere overtreding. Wij hebben het recht om in plaats daarvan een volledige schadevergoeding te vorderen.  
13.3  Als er op materiaal van ons onze naam, logo of andere aanduidingen zijn aangebracht mag jij deze niet verwijderen.

14. Klachten

14.1 Wij hechten veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. Als jij toch een tekortkoming ofverbeterpunt constateert, dan ontvangen we deze graag binnen 7 dagen na uitvoering van de Overeenkomst.
14.2 Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend.
14.3 Voor de toepassing van dit artikel moet iedere deellevering als afzonderlijke levering worden beschouwd.
14.4 Jij zal ons in de gelegenheid moeten stellen om een klacht te onderzoeken.
14.5 Het indienen van klachten ontslaat jou niet van de afname- en betalingsverplichting.
14.6 Bij niet-tijdige melding van de klacht, als bedoeld in 14.1, komt aan jou geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.
14.7 De verjaringstermijn van al jouw vorderingen en verweren die jij mogelijk tegenons en bij de overeenkomst betrokken derden hebt en die niet onder de klachtplicht vallen, is één jaar.  

15. Privacy en vertrouwelijkheid

15.1 Wijzijn bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houden hiermee rekening bij het verwerken van jouw (persoons)gegevens. Er worden geen(persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) wij een wettelijke plicht hebben om de(persoons)gegevens te delen; of (iii) wij hiervoor expliciete toestemming van jou hebben gekregen; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is.
15.2 Informatie die jij in vertrouwen met ons hebt gedeeld is, als jij die expliciet wenst, niet beschikbaar voor derden zoals ouders. Hierop kunnen we een uitzondering maken als wij van mening zijn dat dit beter is voor jou of andere betrokkenen.  

16. Bij problemen…

16.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
16.2 De Rechtbank Midden-Nederland is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen. Maar voordat we naar die rechter stappen hebben we er uiteraard eerst zelf alles aan gedaan om er samen uit te komen.

Als je vragen hebt over de algemene voorwaarden, kun je contact met ons opnemen:

Intermijn
Oudegracht 294
3511 NX Utrecht
info@intermijn.nl
030 2272345
Met functionele en analytische cookies maken wij onze website vriendelijker voor jou als gebruiker - hebben we alleen even een vinkje voor nodig! Hier check je ons privacybeleid.
Met functionele en analytische cookies maken wij onze website vriendelijker voor jou als gebruiker - hebben we alleen even een vinkje voor nodig! Hier check je ons privacybeleid.